Обявление за възложена поръчка – прекратена ОП № 6