Приготвяне и доставка на храна за нуждите на стационарно болни в “МБАЛ – Карнобат” ЕООД по две обособени позиции Archive