Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ – Карнобат” ЕООД по рамково споразумение № РД-11-110/-01. 03. 2021 г.” Archive