Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ – Карнобат” ЕООД по рамково споразумение № РД-11-151/19. 03. 2021 г.” чрез Електронната система Archive