documentПроцедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Карнобат" ЕООД по рамково споразумение № РД-11-102/25. 02. 2021 г." чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти