“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАРНОБАТ” ЕООД е
създадена съобразно чл. 37 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ и на основание чл.
113 и следващите на Търговския закон, като лечебно заведение за болнична помощ
с регистрационен No 32-01-МБ-29/10. 01. 2001 г. на Министъра на здравеопазването
съгласно чл. 46 от ЗЛЗ, имащо право да сключи договор с Районна здравно
осигурителна каса, при условията на чл. 58 и чл. 59 от Закона за здравното осигуряване.
“МБАЛ – Карнобат” ЕООД има предмет на дейност:
        • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се
        постигне в лечебното заведение за извънболнична помощ;
        • Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дантална медицина
        от други лечебни заведения;
        • Рехабилитация;
        • Провеждане на клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура,
        съгласно действащото в страната законодателство.
Съгласно чл. 23 от ЗЛЗ болницата е многопрофилна с разкрити отделения по следните
специалности:
        • Вътрешни болести;
        • Пневмология и фтизиатрия;
        • Нервни болести;
        • Педиатрия;
        • Образна диагностика