1/2017 – Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на отделение по Хемодиализа към “МБАЛ – Карнобат” ЕООД Archive